Απόψεις

Πρόταση της ΑΡΚ για τη δημοκρατική λειτουργία της ΛΑ.Ε και τη συλλογική ηγεσία

12/04/2016

Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση

Πρόταση της ΑΡΚ για τη δημοκρατική λειτουργία της ΛΑ.Ε και τη συλλογική ηγεσία 

(Το κείμενο αποτελεί απόφαση της 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΑΡΚ που έγινε στην Αθήνα στις 2-3 Απριλίου 2016)

Οι προτάσεις που συγκεντρώνονται σε αυτό το κείμενο έχουν στόχο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις προτάσεις που καταθέτουμε στις διαδικασίες για την επεξεργασία καταστατικού της Λαϊκής Ενότητας. Δημοσιεύουμε ορισμένες από αυτές που θεωρούμε ότι είναι οι σημαντικότερες, ή χρήζουν και ευρύτερης συζήτησης, εξειδίκευσης τεχνικών πλευρών κοκ, εντός της Λαϊκής Ενότητας πριν την ιδρυτική της συνδιάσκεψη. Στόχος επιδιώκουμε να είναι η δημοκρατικότερη λειτουργία της Λαϊκής Ενότητας, με σεβασμό όμως στην αυτονομία και τις απόψεις των επιμέρους οργανωμένων συνιστωσών που συμμετέχουν σε αυτή, αλλά και τη δυνατότητα των μελών να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις, σε μια ομολογουμένως δύσκολη ισορροπία. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι η ΛΑΕ να λειτουργεί ως δύναμη με οργανική σχέση με τα κινήματα, αλλά και  να μιλάει στη γλώσσα όσων θέλει να οργανώσει και να εκφράσει κοινωνικά. Εκτός αυτού, οι προτάσεις μας αποσκοπούν στη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όσων λόγω της κοινωνικής θέσης, εργασίας, φύλου και άλλων ταυτοτήτων δεν έχουν ίσες "ευκαιρίες" στην πολιτική συμμετοχή. 

Α. Για τη λήψη των αποφάσεων 

 1. Όλες οι αποφάσεις των Κεντρικών Οργάνων, συζητούνται κι εγκρίνονται/απορρίπτονται στις/από τις Π.Ε. Αν απορριφθούν από την πλειοψηφία των Π.Ε., δεν ισχύουν. 
 1. Γίνεται προσπάθεια, αν επιτρέπεται από τη χρονική συγκυρία, οι εισηγήσεις της ΠΓ προς το ΠΣ για πολύ σοβαρά ζητήματα, να "κατεβαίνουν" για συζήτηση στις οργανώσεις του Μετώπου πριν τη συνεδρίαση του οργάνου. 
 1. Η λειτουργία και δράση της ΛΑΕ θα πρέπει να στηρίζεται πρώτα και κύρια, στη διαφάνεια, τον πλουραλισμό των διαφορετικών απόψεων, στην αποκέντρωση λειτουργιών και εξουσιών προς τα κάτω, ώστε να γίνει η πολιτική δημιουργία -εντός του μετώπου-, υπόθεση των πολλών και όχι των ειδικών. Κατ' επέκταση η ισοτιμία των μελών, η ολόπλευρη και απρόσκοπτη πληροφόρηση, η συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων, ο έλεγχος των οργάνων και των στελεχών της είναι στοιχεία φερεγγυότητας ενός δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας και δράσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται και τεχνικές μέριμνες που θα διευκολύνουν την ενημέρωση και την οριζόντια επικοινωνία, ώστε η παραπάνω πρόταση να μην καταλήγει κενό γράμμα. 
 1. Στη ΛΑΕ θα πρέπει να επιδιώκεται η ανανέωση στελεχών, η ανανέωση, εναλλαγή και ανακλητότητα σε όλα τα όργανα, η αμφισβήτηση των στερεότυπων ρόλων των φύλων, άρα και ισόρροπη (50% ποσόστωση γυναικών) συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες του μετώπου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αυξημένη συμμετοχή νέων σε ηλικία μελών της. 
 1. Για σοβαρά ζητήματα πολιτικής "γραμμής" ή σε περίπτωση ισχυρών αντιρρήσεων/διαφωνιών που προέρχονται από τις οργανώσεις, αξιοποιείται η διαδικασία του δημοψηφίσματος, κατόπιν αναλυτικής συζήτησης στην οποία διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών. 
 1. Η ίδια πολιτική δύναμη ή τάση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ταυτόχρονα με μέλη της περισσότερες από μία θέσεις συντονιστή/ριας στο Γραφείο Τύπου, στην Οργανωτική Επιτροπή και στο Πολιτικό Συμβούλιο. 
 1. Οι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου παίρνονται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.

 

Β. Αιρετοί-Στελέχη 

 1. Οι Βουλευτές/Ευρωβουλευτές δεσμεύονται να διαθέτουν όλους τους πόρους (μισθολογικά, συνεργατών, υλικοτεχνικής υποδομής κοκ) που προκύπτουν εκ της εκλογής τους, στο Μέτωπο, τα όργανα και τις οργανώσεις τους. Τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων ορίζει σχετικός Κανονισμός λειτουργίας που εγκρίνεται μετά από συζήτηση στις οργανώσεις. Ο Κανονισμός θα ορίζει και τις ποινές που θα απορρέουν από την μη τήρησή του (πχ εσωτερική ή δημόσια αποδοκιμασία, ανάκληση). 
 1. Τα ζητήματα των περιορισμένων θητειών, της εναλλαγής, της ανακλητότητας κοκ των Βουλευτών/Ευρωβουλευτών, συζητούνται αναλυτικά στις οργανώσεις και αποφασίζονται μαζί με όλα τα ζητήματα λειτουργίας, σε Καταστατικό Συνέδριο σε σύντομο χρόνο από την συγκρότηση του Μετώπου. Γι’ αυτό το λόγο, το καταστατικό που θα προκύψει από την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, θεωρείται Προσωρινό. 

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 • Ο βουλευτής/βουλεύτρια μπορεί να κάνει μέχρι 2 συνεχόμενες θητείες, εκτός εάν λόγω πρόωρων εκλογών το σύνολο των 2 θητειών είναι μικρότερο των 3 ετών. Για να μπορεί όμως να είναι ξανά υποψήφιος, πρέπει να διαμεσολαβήσουν τουλάχιστον 2 χρόνια από την τελευταία εκλογή του.
 • Εναλλαγή στο ευρωκοινοβούλιο στα 2,5 χρόνια με τον αμέσως επόμενο/η. 
 1. Τα επαγγελματικά στελέχη του Μετώπου εργάζονται με βάση ειδικό κανονισμό, που ρυθμίζει τα ζητήματα επιλογής τους, αμοιβών τους, συνθηκών εργασίας τους, περιορισμένης θητείας, ανακλητότητάς τους κοκ που εγκρίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Η πλειοψηφία των μελών του ΠΣ δεν μπορεί να απασχολείται (αθροιστικά) στον ευρύτερο κομματικό τομέα ή με αποσπάσεις σε κοινωνικούς φορείς. 
 1. Γι’ αυτά τα ζητήματα επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και συγκροτείται, με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, Ειδική Επιτροπή που παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και εισηγείται για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 
 1. Χρονικό όριο στην απόσπαση σε συνδικαλιστικούς φορείς (υπάρχουν ήδη προτάσεις για 4 ή 5 χρόνια). 
 1. Συγκροτείται Επιτροπή Διαλόγου για τις αλλαγές στο Πολιτικό Σύστημα, που επεξεργάζεται και συζητά πλατιά & δημόσια την Πρόταση της Αριστεράς για τα ζητήματα Δημοκρατίας, Αντιπροσώπευσης, Κοινωνικού/Λαϊκού Ελέγχου, Συμμετοχικής/Άμεσης Δημοκρατίας, σχέσεων Κεντρικής Εξουσίας με Κοινωνικές Μορφές Αυτοοργάνωσης κοκ. Τα συμπεράσματα αυτού του Διαλόγου επηρεάζουν και επιδρούν στην λειτουργία των Αιρετών του Μετώπου.

 Γ. Συλλογική ηγεσία και συλλογική εκπροσώπηση 

Η αρνητική εμπειρία των μελών και των δυνάμεων της ΛΑ.Ε που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλα και όλων όσων διαπίστωσαν με όρους εξωτερικότητας την εξέλιξή του μέχρι και σήμερα, σε σχέση με την όλο και αυξανόμενη αυτονόμηση της ηγετικής ομάδας και του ίδιου του προέδρου από τα συλλογικά όργανα και αποφάσεις, απέδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε καμία προσπάθεια δημιουργίας κανενός νέου μονοπρόσωπου οργάνου στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς. 

 1. Δεν υπάρχει πρόεδρος ή επικεφαλής στη Λαϊκή Ενότητα. Το Πολιτικό Συμβούλιο εκλέγει τον/την συντονιστή/τρια, που έχει ρόλο συντονισμού των αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού ρόλου του οργάνου και την Πολιτική Γραμματεία 
 1. Προκρίνουμε την δημιουργία 5μελούς συλλογικής εκπροσώπησης, που εκφέρει το δημόσιο λόγο του μετώπου ισότιμα & συλλογικά. Επιδιώκεται να αποτελείται από σφους/σφισσες που αντιπροσωπεύουν όσο αναλογικότερα γίνεται τις κοινωνικές & ηλικιακές κατηγορίες που θέλει να εκπροσωπήσει προνομιακά.  Επιδίωξη είναι στην 5άδα της Συλλογικής ηγεσίας να εκφράζεται η ευρύτητα των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στο Μέτωπο, χωρίς όμως οι εσωκομματικές ισορροπίες να επικρατούν της ικανοποίησης των πραγματικών & συλλογικών αναγκών. 

Συγκεκριμένα προτείνεται:

 • Οι 5 της συλλογικής εκπροσώπησης δεν είναι απαραίτητα στη Πολιτική Γραμματεία, αλλά πρέπει να είναι εκλεγμένα μέλη του ΠΣ.
 • Τουλάχιστον 2 εκ των 5  θα πρέπει να είναι γυναίκες, ώστε να κατοχυρώνεται όσο το δυνατόν πιο ισότιμα η εκπροσώπηση φύλου.
 • Δεν είναι αναγκαίο ο συντονιστής ή γραμματέας του ΠΣ να είναι μέσα στους 5.
 • Δεν μπορούν πάνω από 2 μέλη της συλλογικής εκπροσώπησης να προέρχονται από την ίδια "λίστα" που έχει κατέβει στη Συνδιάσκεψη.
 • Τουλάχιστον 2 μη απασχολούμενοι στον ευρύτερο κομματικό τομέα.
 • Τουλάχιστον 2 ηλικιακά κάτω των 40.
 • Το γραφείο τύπου διασφαλίζει την εκ περιτροπής παρουσία τους στα ΜΜΕ.
 • Ο/η τυπικά επικεφαλής σε κεντρικές εθνικές εκλογικές διαδικασίες προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των 5. 
 1. Η παρουσία των υπόλοιπων στελεχών/μελών του Μετώπου στο χώρο της Δημόσιας Εκπροσώπησης, καθορίζεται από σχετικό Κανονισμό, που προβλέπει την αυστηρή και άμεση αντιμετώπιση φαινομένων προσωπικής προβολής, παραγοντισμού, διαπλοκής κοκ. Την ευθύνη για την εφαρμογή του Κανονισμού φέρουν τα Κεντρικά Όργανα, ενώ την καθημερινή παρακολούθηση αυτών των ζητημάτων έχει το Γραφείο Τύπου που ενημερώνει/ενημερώνεται για τυχόν σχετικά προβλήματα. Σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού, αγνόησης του γραφείου τύπου και αγνόησης συστάσεων, το γραφείο τύπου προβαίνει σε εισήγηση προς τα Κεντρικά Όργανα που αποφασίζουν για τις σχετικές συνέπειες, με βάση τον σχετικό Κανονισμό. 
 1. Η όλη λογική στα ζητήματα εκπροσώπησης-ηγεσίας, πρέπει να έχει στόχο την συρρίκνωση της ανάθεσης και του παραγοντισμού, την ενίσχυση της συλλογικής αντίληψης και της αξιοποίησης όσο δυνατόν ευρύτερων δυνάμεων & προσώπων από το δυναμικό της Αριστεράς.