Επικαιρότητα

Κάτω τα μέτρα - Όλοι στους δρόμους και στις συγκεντρώσεις!

05/05/2016

YaBasta

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, φέρνει εσπευσμένα στην ολομέλεια της βουλής το νομοσχέδιο-έκτρωμα που τσακίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα και εντείνει τη φορολεηλασία των λαϊκών στρωμάτων. Τριήμερη απεργιακή κινητοποίηση, για να μπλοκάρουμε την ψήφιση των βάρβαρων μέτρων.

Θέ­λο­ντας να δεί­ξει "μνη­μο­νια­κή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα", εν όψει του Eurogroup της ερ­χό­με­νης Δευ­τέ­ρας, η κυ­βέρ­νη­ση προ­χω­ρά στην εσπευ­σμέ­νη ψή­φι­ση των μέ­τρων που σφα­γιά­ζουν τις συ­ντά­ξεις και ετοι­μά­ζουν νέο γύρο άγριας φο­ρο­ε­πι­δρο­μής για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τα λαϊκά στρώ­μα­τα, το βράδυ της Κυ­ρια­κής.

Η απά­ντη­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, της νε­ο­λαί­ας, των συ­ντα­ξιού­χων, χρειά­ζε­ται να είναι ανά­λο­γη της κυ­βερ­νη­τι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας. Τώρα είναι η στιγ­μή της κρί­σι­μης μάχης για να μπλο­κά­ρου­με το Ασφα­λι­στι­κό-Φο­ρο­λο­γι­κό τε­ρα­τούρ­γη­μα, με μα­ζι­κές-ενω­τι­κές και δυ­να­μι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις, κά­νο­ντας το απο­φα­σι­στι­κό βήμα για την ανα­τρο­πή της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής. 

Ήδη, τα συν­δι­κά­τα προ­κή­ρυ­ξαν τρι­ή­με­ρη απερ­γία (48ωρη Πα­ρα­σκευή 6/5 και Σάβ­βα­το 7/5 & την απερ­γία για την 1η Μάη, στις 8/5).  

Στην Αθήνα η βουλή θα βρί­σκε­ται σε διαρ­κή απερ­για­κό κλοιό. Οι συ­γκε­ντρώ­σεις που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται: 

  • Απερ­για­κή συ­γκέ­ντρω­ση Πα­ρα­σκευή 6/5 στις 12:00 Πλ. Κλαυθ­μώ­νος – Προ­συ­γκέ­ντρω­ση ΛΑΕ 11:30 Στα­δί­ου & Σα­ντα­ρό­ζα.
  • Απερ­για­κή συ­γκέ­ντρω­ση Σάβ­βα­το 7/5 στις 6:00 μμ Σύ­νταγ­μα – Ση­μείο συ­νά­ντη­σης ΛΑΕ Αμα­λί­ας & Όθω­νος.
  • Πρω­το­μα­γιά­τι­κη συ­γκέ­ντρω­ση Κυ­ρια­κή 8/5 - Προ­συ­γκέ­ντρω­ση ΛΑΕ στις 10:00 πμ Χαυ­τεία, Στα­δί­ου & Αιό­λου.
  • Απερ­για­κή συ­γκέ­ντρω­ση Κυ­ρια­κή 8/5 στις 6:00 μμ Σύ­νταγ­μα –  Ση­μείο συ­νά­ντη­σης ΛΑΕ Αμα­λί­ας & Όθω­νος.

Στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται οι εξής συγκεντρώσεις:

  • Σάββατο, εξόρμηση των Πρωτοβάθμιων σωματείων στις 11:00 στο άγ. Βενιζέλου.
  • Σαββατο απόγευμα Λευκό Πύργο στις 19:00.
  • Kυριακή (πιθανώς) Λευκό Πύργο στις 19:00. 

 ΟΛΟΙ-ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟ­ΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡ­ΓΙΑ­ΚΕΣ ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΕΙΣ!

ΤΑ ΣΧΕ­ΔΙΑ ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΣΗΣ-ΔΑ­ΝΕΙ­ΣΤΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΕ­ΡΑ­ΣΟΥΝ!

 Λαϊκή Ενό­τη­τα: ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στη 48ωρη απερ­γία, τις απερ­για­κές συ­γκε­ντρώ­σεις και τις συ­γκε­ντρώ­σεις για την Πρω­το­μα­γιά 

 

48ΩΡΗ ΓΕ­ΝΙ­ΚΗ ΑΠΕΡ­ΓΙΑ 6 & 7 ΜΑΪΟΥ 2016

ΑΠΑ­ΝΤΗ­ΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ­ΛΑΪ­ΚΗ ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΤΙ­ΚΗ ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΗ

Με ασή­κω­τους φό­ρους και χα­ρά­τσια, που επι­βάλ­λο­νται στους ερ­γα­ζο­μέ­νους και στα ευ­ρύ­τε­ρα λαϊκά στρώ­μα­τα, κλι­μα­κώ­νε­ται η επί­θε­ση της συ­γκυ­βέρ­νη­σης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.

Οι δια­τά­ξεις του νο­μο­σχε­δί­ου «Ενιαίο Σύ­στη­μα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λειας – Με­ταρ­ρύθ­μι­ση ασφα­λι­στι­κού – συ­ντα­ξιο­δο­τι­κού συ­στή­μα­τος – Ρυθ­μί­σεις φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­μα­τος και τυ­χε­ρών παι­γνί­ων», προ­βλέ­πουν νέα γε­νι­κευ­μέ­νη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή είτε μέσω της έμ­με­σης, είτε μέσω της άμε­σης φο­ρο­λο­γί­ας, η οποία απο­τε­λεί συ­νέ­χεια των μέ­τρων που επι­βλή­θη­καν με τα 3 μνη­μό­νια.

Σύμ­φω­να με τις βα­σι­κές φο­ρο­λο­γι­κές δια­τά­ξεις του νο­μο­σχε­δί­ου:

Αντί για αύ­ξη­ση του αφο­ρο­λό­γη­του ορίου στα 12.000€ πού υπο­σχό­ταν η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. φέρ­νει νέα μεί­ω­ση στα 9.090€ για μι­σθω­τούς και συ­ντα­ξιού­χους από 9.545€ που ήταν έως σή­με­ρα. Η επι­στρο­φή φόρου μειώ­νε­ται από τα 2.100€ στα 2.000€, ενώ με το «εφε­δρι­κό» μνη­μό­νιο συ­ζη­τεί­ται πα­ρα­πέ­ρα μεί­ω­ση­του αφο­ρο­λό­γη­του ορίου στα 8.182€.

Μι­σθω­τοί και συ­ντα­ξιού­χοι με ετή­σια ει­σο­δή­μα­τα από 9.090€ μέχρι 9.545€, οι οποί­οι κα­λύ­πτο­νταν από το αφο­ρο­λό­γη­το, θα υπο­στούν επι­βα­ρύν­σεις μέχρι 100€ το χρόνο.

Οι Δη­μό­σιοι Υπάλ­λη­λοι και οι συ­ντα­ξιού­χοι με φο­ρο­λο­γη­τέ­ες μη­νιαί­ες απο­δο­χές από 757€ έως 795€ θα έχουν αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας.

Οι Δη­μό­σιοι Υπάλ­λη­λοι και συ­ντα­ξιού­χοι με ει­σό­δη­μα φο­ρο­λο­γη­τέο πάνω από 795€ και μέχρι 2.250€, θα πλη­ρώ­σουν επι­πλέ­ον φό­ρους έως και 176€ το χρόνο για τα ει­σο­δή­μα­τά τους αυτά.

Το νο­μο­σχέ­διο προ­βλέ­πει  νέα κλί­μα­κα της «ει­δι­κής ει­σφο­ράς αλ­λη­λεγ­γύ­ης», η μη­νιαία πα­ρα­κρά­τη­ση της οποί­ας σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις θα ξε­κι­νή­σει από τη στιγ­μή που το νο­μο­σχέ­διο θα γίνει νόμος του κρά­τους. Συ­γκε­κρι­μέ­να, προ­βλέ­πε­ται νέος αυ­ξη­μέ­νος συ­ντε­λε­στής 2,2% (από 1% που ίσχυε μέχρι τώρα) για ει­σο­δή­μα­τα από 12.000€ έως 20.000€.

Ση­μα­ντι­κή επι­βά­ρυν­ση θα υπο­στούν όσοι έχουν κά­ποιο ει­σό­δη­μα από ενοί­κια. Για ετή­σιο ποσό από ενοί­κια μέχρι 12.000€, ο συ­ντε­λε­στής αυ­ξά­νε­ται από το 11% στο 15%. Τα λαϊκά νοι­κο­κυ­ριά που απο­κτούν ει­σό­δη­μα από νοί­κια από 1.000 μέχρι 12.000 €, θα πλη­ρώ­νουν επι­πλέ­ον φόρο από 40 μέχρι και 480 € το χρόνο.

Το φο­ρο­λο­γι­κό νο­μο­σχέ­διο, σε συν­δυα­σμό με τα χα­ρά­τσια της «αλ­λη­λεγ­γύ­ης», φέρ­νει πε­ραι­τέ­ρω επι­βα­ρύν­σεις σε ει­σο­δή­μα­τα από 9.090 μέχρι 27.000 € το χρόνο.

ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΝΕΑ ΧΑ­ΡΑ­ΤΣΙΑ

Η πο­λι­τι­κή αυτή θα συ­νε­χι­στεί το επό­με­νο διά­στη­μα με αύ­ξη­ση φόρων και επι­βο­λή νέων χα­ρα­τσιών στη λαϊκή κα­τα­νά­λω­ση για το κλεί­σι­μο της «αξιο­λό­γη­σης», στο όνομα αντι­με­τώ­πι­σης του χρέ­ους, με στόχο τη επί­τευ­ξη πλε­ο­να­σμά­των, στο 3,5% του ΑΕΠ. Πλε­ό­να­σμα που θα επι­τευ­χθεί μόνο μέσα από τη χρε­ο­κο­πία του λα­ού­προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θεί η «αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα» πο­λυ­ε­θνι­κών και επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και να βα­πτι­στεί το χρέος βιώ­σι­μο μιας και εγκα­τα­λεί­φθη­κε κάθε ιδέα για κού­ρε­μα.

Μετά το πα­κέ­το πε­ρι­κο­πής ασφα­λι­στι­κών δα­πα­νών  ύψους 1,8 δις και το πα­ρα­πά­νω πα­κέ­το, επί­σης 1,8 δις των άμε­σων φόρων, έρ­χε­ται για ψή­φι­ση και το τρίτο πα­κέ­το αύ­ξη­σης των έμ­με­σων φόρων του ίδιου ύψους, 1,8 δις, το οποίο, όπως πιο ανα­λυ­τι­κά απο­κά­λυ­ψε η πρό­σφα­τη εα­ρι­νή έκ­θε­ση της Κο­μι­σιόν, πε­ρι­λαμ­βά­νει με­τα­ξύ άλλων αυ­ξή­σεις στον Φ.Π.Α., από 23% σε 24% και βροχή αυ­ξή­σε­ων των έμ­με­σων φόρων σε βα­σι­κά είδη και υπη­ρε­σί­ες λαϊ­κής κα­τα­νά­λω­σης.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, αύ­ξη­ση του υψη­λού συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ κατά μία μο­νά­δα, αύ­ξη­ση των ει­δι­κών φόρων κα­τα­νά­λω­σης στην αμό­λυ­βδη, στο υγρα­έ­ριο και στο φυ­σι­κό αέριο, αυ­ξή­σεις φόρων στα κα­πνι­κά και στα αλ­κο­ο­λού­χα ποτά πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται, με­τα­ξύ άλλων, στο πα­κέ­το μέ­τρων ύψους 5,4 δις ευρώ που έχει συμ­φω­νή­σει η Κυ­βέρ­νη­ση με τους πι­στω­τές της χώρας. Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην έκ­θε­ση της Κο­μι­σιόν, η εξοι­κο­νό­μη­ση θα προ­έλ­θει 1% του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ) από το ασφα­λι­στι­κό, 1% του ΑΕΠ από τη φο­ρο­λο­γία ει­σο­δή­μα­τος, καθώς και: 0,25% του ΑΕΠ από αλ­λα­γές στον ΦΠΑ, 0,75% από προ­σαρ­μο­γές στο σύ­στη­μα αμοι­βών στο Δη­μό­σιο, στη φο­ρο­λο­γία Ι.Χ. και στους φό­ρους κα­τα­νά­λω­σης.

Ει­δι­κό­τε­ρα, προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθούν οι στό­χοι του προ­γράμ­μα­τος, η Κυ­βέρ­νη­ση έχει συμ­φω­νή­σει με τους θε­σμούς στην:

1.     Αύ­ξη­ση του υψη­λού συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ στο 24% από 23%. Από την ανα­προ­σαρ­μο­γή του συ­ντε­λε­στή υπο­λο­γί­ζε­ται να ει­σπρα­χθούν 450 εκατ. ευρώ.

2.     Αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας στην αμό­λυ­βδη, στο υγρα­έ­ριο και στο φυ­σι­κό αέριο.

3.     Αύ­ξη­ση του ει­δι­κού φόρου κα­τα­νά­λω­σης στον καπνό και στα τσι­γά­ρα.

4.     Αύ­ξη­ση του ει­δι­κού φόρου κα­τα­νά­λω­σης στα αλ­κο­ο­λού­χα ποτά.

5.     Αύ­ξη­ση του τέ­λους τα­ξι­νό­μη­σης των ει­σα­γό­με­νων αυ­το­κι­νή­των και των τελών κυ­κλο­φο­ρί­ας.

Στην έκ­θε­ση της Κο­μι­σιόν δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και άλλα επι­βα­ρυ­ντι­κά μέτρα που έχουν συμ­φω­νη­θεί με τους δα­νει­στές (και πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο πα­κέ­το των 5,4 δισ. ευρώ), όπως η επι­βο­λή τέ­λους στη συν­δρο­μη­τι­κή τη­λε­ό­ρα­ση καθώς και στη χρήση Δια­δι­κτύ­ου. Επί­σης, θα επι­βλη­θεί τέλος στις τρα­πε­ζι­κές συ­ναλ­λα­γές και στη δια­μο­νή στα ξε­νο­δο­χεία, ενώ στο σκέ­λος των δα­πα­νών η συμ­φω­νία προ­βλέ­πει τη δια­τή­ρη­ση του κα­νό­να της μίας πρό­σλη­ψης στο Δη­μό­σιο για κάθε πέντε απο­χω­ρή­σεις, έως και το 2018, καθώς και το «πά­γω­μα» των προ­α­γω­γών για τα ει­δι­κά μι­σθο­λό­για. Από τα δύο αυτά μέτρα υπο­λο­γί­ζε­ται ότι θα εξοι­κο­νο­μη­θούν περί τα 350 εκατ. ευρώ.

Τα νέα φο­ρο­λο­γι­κά μέτρα εκτός από αντι­λαϊ­κά, είναι υφε­σια­κά (μειώ­νουν το ΑΕΠ και την απα­σχό­λη­ση) και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κά. Ει­δι­κό­τε­ρα πα­ρα­βιά­ζουν βά­ναυ­σα την αρχή της «ανα­λο­γι­κό­τη­τας» (συ­νει­σφο­ρά στα φο­ρο­λο­γι­κά βάρη ανά­λο­γα με το ει­σό­δη­μα), την αρχή της φο­ρο­δο­τι­κής ικα­νό­τη­τας του πο­λί­τη (από το 2010 αυ­ξά­νουν στα­θε­ρά τα φο­ρο­λο­γι­κά βάρη για τους μι­σθω­τούς, αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νους, επαγ­γελ­μα­τί­ες και αγρό­τες) και την αρχή της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας (μειώ­νο­νται οι κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές), ενώ πα­ράλ­λη­λα μειώ­νο­νται οι μι­σθοί και συ­ντά­ξεις. Από την άλλη τα μέτρα ενι­σχύ­ουν τά­σεις φο­ρο­δια­φυ­γής – φο­ρο­α­πο­φυ­γής.

Η προ­ώ­θη­ση των νέων φο­ρο­λο­γι­κών μέ­τρων απο­τε­λεί βάρ­βα­ρη  επί­θε­ση ενά­ντια στον λαό από την Κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. με τις οδη­γί­ες του υπε­ρε­θνι­κού «κουαρ­τέ­του» (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΜΣ) και τη στή­ρι­ξη όλων των μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων της χώρας μας παρά τις  υπο­κρι­τι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες τους. Επί­σης, το νέο φο­ρο­λο­γι­κό νο­μο­σχέ­διο ανα­πα­ρά­γει όλες τις πα­θο­γέ­νειες του φο­ρο­λο­γι­κού συ­στή­μα­τος και πρώτα απ’ όλα την τε­ρά­στια φο­ρο­δια­φυ­γή – φο­ρο­κλο­πή – φο­ρο­α­πο­φυ­γή που μένει ανέγ­γι­χτη μαζί με το προ­κλη­τι­κό κα­θε­στώς προ­νο­μί­ων εφο­πλι­στών, τρα­πε­ζών, με­γα­λο­ερ­γο­λά­βων, εκ­κλη­σί­ας, off-shore εται­ριών κ.ά. Το πρό­βλη­μα επι­δει­νώ­νε­ται με την απώ­λεια εθνι­κού ελέγ­χου της φο­ρο­λο­γι­κής δια­χεί­ρι­σης μετά τη με­τα­τρο­πή της ΓΓΔΕ σε Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή, η οποία ελέγ­χε­ται ου­σια­στι­κά από τους υπε­ρε­θνι­κούς θε­σμούς.

Απέ­να­ντι σε αυτή την επί­θε­ση η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συ­νε­χί­σει να αγω­νί­ζε­ται για την ανα­τρο­πή της άδι­κης και τα­ξι­κής -σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των αδύ­να­μων στρω­μά­των- φο­ρο­λο­γι­κής πο­λι­τι­κής.

Διεκ­δι­κού­με:

1.   Κα­θιέ­ρω­ση αφο­ρο­λό­γη­του 12.000€ για κάθε φυ­σι­κό πρό­σω­πο.

2.   Μεί­ω­ση έμ­με­σων φόρων. Χα­μη­λός ως και μη­δε­νι­κός συ­ντε­λε­στής ΦΠΑ σε είδη και υπη­ρε­σί­ες πλα­τιάς κα­τα­νά­λω­σης.

3.   Άμεση κα­τάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ και θέ­σπι­ση φόρου με­γά­λης πε­ριου­σί­ας με πα­ράλ­λη­λα εφαρ­μο­γή ει­σο­δη­μα­τι­κών κρι­τη­ρί­ων για την απαλ­λα­γή/προ­στα­σία των ιδιο­κτη­τών χα­μη­λού και με­σαί­ου ει­σο­δή­μα­τος.

4.   Από­λυ­τη προ­στα­σία της πρώ­της κα­τοι­κί­ας για πάσης φύ­σε­ως οφει­λές προς Δη­μό­σιο και Ασφα­λι­στι­κά Τα­μεία.

5.   Φο­ρο­λό­γη­ση του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου με συ­ντε­λε­στή 45% σε δια­νε­μό­με­να και αδια­νέ­μη­τα κέρδη. Κα­τάρ­γη­ση του ει­δι­κού φο­ρο­λο­γι­κού κα­θε­στώ­τος που ισχύ­ει για τους εφο­πλι­στές. Φο­ρο­λό­γη­ση της με­γά­λης ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας όλων των κε­φα­λαιού­χων επι­χει­ρή­σε­ων.

Η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους στο Δη­μό­σιο με τη συμ­με­το­χή τους στη 48ωρη Γε­νι­κή Απερ­γία την Πα­ρα­σκευή, 6 Μαΐου και το Σάβ­βα­το, 7 Μαΐου 2016 και στα συλ­λα­λη­τή­ρια που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε ολό­κλη­ρη τη χώρα να δια­τρα­νώ­σουν την από­φα­σή τους:

ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ­ΛΑΪ­ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑ­ΝΕΙ­ΣΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕ­ΡΑ­ΣΟΥΝ

Από την Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.